Олег Турій, кандидат історичних наук, завідувач кафедри церковної історії

ArticleImages_37414_turij_vyshyvЕ-mail: [email protected][email protected]

ORCID

0000-0002-5538-0720

 

Біографічні дані

Історик, кандидат історичних наук (1994). Навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка (1981-1986 рр., спеціальність історія), був аспірантом кафедри історії та етнографії України Львівського держуніверситету (1990–1992 рр.), захистив кандидатську дисертацію на тему „Греко-Католицька Церква в суспільно-політичному житті Галичини, 1848-1867“. Викладав історію та суспільні дисципліни у Калуському професійно-технічному училищі №7 (1986–1989 рр.), був старшим науковим співробітником Львівського літературно-меморіального музею І.Франка(1989–1990 рр.), старшим науковим співробітником Інституту історичних досліджень Львівського держуніверситету ім. І.Франка (1992- 1998 рр.), працював заступником директора, виконавчим директором та директором Інституту історії Церкви Львівської богословської академії (1994-2002).

Отримував стипендії для молодих істориків ім. Костянтина Їречека Австрійського інституту Східної і Південно-Східної Європи (Відень, 1993), для молодих науковців і керівників ім. Альфреда Круппа Центрального інституту Середньої і Східної Європи Айхштеттського Католицького Університету (Німеччина, 1997), був стипендіатом фундації ім. Стефана Баторія для наукового стажування у Південно-східному науковому інституті (Перемишль, 1994). Проходив наукове стажування в Інституті патрології та історії Східних Церков Віденського університету (Відень, 1995). Брав участь у понад 20-х наукових проектах, серед яких: Міжнародний міждисциплінарний проект „Aufbruch: Становище Церков Східної і Центральної Європи у посттоталітарних демократичних суспільствах“ (1996-2001), проекти ЛБА «Берестейські читання» (1994-1996рр.), „Церква в житті суспільства: міжконфесійні та міжнаціональні стосунки в Галичині, 1772-1989“ (1996-1997 рр.) та інші. Був організатором та доповідачем багатьох міжнародних та українських конференцій.

З 2008 р. є членом Ради та експертом Міжнародної асоціації гуманітаріїв.

Викладання:

 • Історія Християнської Церкви в Україні
 • Історія християнства в Україні
 • Історичні зумовлення міжконфесійних конфліктів в Україні

Наукові зацікавлення:

 • історія Церкви в Україні
 • суспільно-політичне життя в Галичині у другій половині XIX століття

Публікації:

1. Православ’я і греко-католицизм – дві українські церкви // Макарчук С.А., Турій О.Ю. Український етнос (історичний розвиток). Тексти лекцій. – Львів: ЛДУ, 1990. – С.32-50.

2. Політичні орієнтації греко-католицького духовенства Галичини у революції 1848-1849 рр. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: Світ, 1992. – Вип. 28. – С.32-51 (у співавторстві з С.А. Макарчуком).

3. Греко-католицька церква і зародження українського національно-визвольного руху в Галичині: 1772 – 1848  // Історія державності України: Проблеми вивчення у вузі (Тези доповідей і виступів на  республіканській студентській науково-методичній конференції 15-17 квітня 1992 р. м. Київ). –Київ: КПІ, 1992. – Ч.2. – С.3-5.

4. Греко-католицька церква і зародження москвофільства в Галичині // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень II круглого столу (Львів, 4-5 травня 1992 р.). – Київ; Львів, 1992. – С.58-60.

5. Національно-політичні орієнтації української духовної інтелігенції Галичини в кінці XVIII-XIX ст. // Політологічний вісник: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції „Політична думка в Україні: минуле і сучасність“. Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Ч.1. – Київ: НМК ВО, 1993. –С. 213-219 (у співавторстві з В.М. Ягніщаком).

6. Початки москвофільства в Галичині // Вісник Львівського університету. Серія історична. –Львів: Світ, 1993. – Вип. 29. – С. 36-43.

7. Українські „полонофіли“ і польські „українофіли“ в революції 1848- 1849 рр. у Галичині // Проблеми слов’янознавства. – Львів: Світ, 1994. – Вип. 46. – С.93-96.

8. Українська інтелігенція Львова в революції 1848-1849 рр. // Львів: історія – населення – культура. Тези доповідей та повідомлень українсько-польської наукової конференції. – Львів: ЛДУ, 1994. – С. 15-16.

9. Національні та політичні орієнтації греко-католицького духовенства в 1848-1859 рр. (до генези москвофільства) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). – Львів, 1994. – С. 50-53.

10. Національне і політичне полонофільство серед греко-католицького духовенства Галичини під час революції 1848-1849 рр. // Записки НТШ. Праці історично-філософської секції. – Львів, 1994. – Т. 228. – С. 183-206.

11. Греко-католицький священик в Австрійській монархії середини XIX ст.: державний службовець чи душпастир? // Матеріали II Міжнародного конгресу україністів: історія. – Львів, 1994. – С. 56-62; польський переклад: Duchovny greckokatolicki w monarchii austriackiej w połowie XIX w.: urzędnik państwowy czy duszpasterz? // Samobdentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i historiografia /  ред. J. Lewandowski, W. Goleman. Lublin 1999, c. 11-16.

12. „Руська історія“ як ле∂ітимізація визвольних змагань галицьких українців у 1848-1867 рр. // Михайло Грушевський і львівська історична школа: Матеріали конференції, Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк; Львів,1995. – С. 95-106.

12а. Галицькі русини між москвофільством і українством (до питання про так зване «старорусинство») // Третій Міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1996 р. Доповіді та повідомлення. Історія, ч. 1. Харків 1996, с. 106-112

13. Нескорена Церква // Собор Української Греко-Католицької Церкви «Нова євангелізація». Інформаційний бюлетень. Львів, 1996. – С. 13-20.

14. Die Griechisch-Katholische Kirche und die ukrainische Frage in Galizien in den Jahren 1918-1923 // Impuls-Simposion „Die Stellung der Römisch-Katholischen Kirche und der Politische Katholizismus in Österreich und in den Nachfolgestaaten 1918-1938“ 19.-21. Apriel 1995. Gesammelte Referate / Herausgeg. von Maximilian Liebmann. – Graz, 1995. – S. 198-205 (у співавторстві з Л. ¢ентош).

15. Die Union von Brest 1595/96: Entstehung und historische Hintergründe // Glaube in der 2.Welt. Zeitschrift für Religionsfreiheit und Menschenrechte. – 1977. – N 4. – S. 12-16.

16. Ukraińsko-polske pogranicze i problem podziału Galicji w połowie XIX wieku // Sąsiedstwo. Osadnictwo na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim w czasach nowożytnych / Pod red. Józefa Półćwiartka. – Rzeszów, 1997. – S. 111-120.

17. Берестейська унія та українська національна ідея в Галичині в середині XIX ст. // Варшавські українознавчі записки / Ред. Стефан Козак. – Варшава, 1997. – Т. 4-5. – С. 252-276

18. Конфесійно-обрядовий чинник у національній самоідентифікації українців Галичини в половині XIX століття // Записки НТШ. Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997. – Т. 233. – С. 69-99.

19. Die Griechisch-Katholische Kirche und die Entstehung der ukrainischen nationalen Bewegung in Galizien // Ostkirchliche Studien 47 (1998) 3-21.

20. Hierarchia i duchovieństwo Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w podziemiu //Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa. – Przemyśl, 1998. – T. 4. – S. 311-337 (у співавторстві. з Б. ¢удзяком і С. Гуркіною).

21. Греко-католицьке духовенство в подіях 1848-1849 рр. // Галицька брама 10(46) (жовтень 1998) 6.

22. До питання про провідну роль греко-католицького духовенства в національному русі галицьких українців у XIX ст. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. – Львів, 1999. – Вип. 2 (1995-1997 рр.) – С. 408-417.

23. „Українська ідея“ в Галичині 1848-1849 рр.: проблема національної та державної самостійності // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові. – Львів, 1999. – Вип. 2 (1995-1997 рр.) – С. 418-433.

24. „Українська ідея“ в Галичині в середині XIX століття  // Україна модерна. – Львів, 1999. – Ч. 2-3 за 1997/1998 рр. – С. 59-75.

25. Греко-католицька Церква і революція 1848-1849 рр. у Галичині // Rok 1848 Wiosna Ludów w Galicji: zbiór studiów / Pod red. Władysława Wica. Kraków, 1999. – S. 72-91.

26. Ukrainische Griechisch-katholische Kirche und Medien // Informationes Theologiae Europae. Internationales ökumenisches Jahrbuch für Theologie / Herasg. Ulrich Nembach mit Heirich Rusterholz und Paul M. Zulehner. – Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Wien, 1999. – S. 299-320 (у співавторстві. з А. Юрашем і Я. Глистюком).

27. Соціальний статус і матеріальне становище греко-католицького духовенства Галичини в середині XIX століття // Ковчег. Науковий збірник із церковної історії. – Львів, 2000. – Ч. 2. – С. 115-148.

28. Церква і нація: Проблема релігійної та національної ідентичності галицьких греко-католиків у період „Весни народів“ // Богословія 64 (Львів 2000)132-147.

29. Греко-католики, латинники і православні в Україні: проти, поруч чи разом?  – Львів, 2000. – 14 с. [= Україна християнська 7]; оновлену й доповнену версію цієї ж статті опубліковано в: Богословія 65 (Львів 2001)122-137; англійський переклад: Greek Catholics, Latins and Orthodox in Ukraine: Who’s Who? – Львів, 2000. – 14 с.[= Україна християнська 8]; німецький переклад: Griechisch-Katholiken, Lateiner und Orthodoxe in der Ukraine: gegeneinander, nebeneinander oder miteinander? – Львів, 2000. – 14 с.[= Україна християнська 9], передрук: ContaCOr 1 (2001) 56-68; польський переклад:  Grekokatolicy, łacinnicy i prawosławni w Ukrainie: przeciwko sobie, obok siebie, czy razem? // Варшавські українознавчі записки / Ред. Стефан Козак. – Варшава, 2001. – Т. 11-12. – С. 310-323

30. Греко-католики, латинники і православні в Україні: хто є хто? // Поступ, № 182 (626), 4 лист. 2000 р., с. 9.

31. Kościoły na Ukrainie – razem, obok siebie, czy przeciwko sobie? // Wiadomości KAI, Nr 13 (470), 29 marca 2001, s.16-21

32. Die katholischen Kirchen und die ökumenischen Beziehungen in der Ukraine // Ost-West. Europäische Perspektiwen 2 (2001) Heft 2, S. 95-106.

33. Католики в сучасній Україні: проблема ідентифікації // Історія релігій в Україні. Матеріали XI Міжнародної конференції. Львів,  2001, с.

34. Ієрарахія та духовенство Української Греко-Католицької Церкви в підпіллі. 1946-1989 // Католицька Церква в Україні: 2001-й рік. Статистика, аналізи коментарі / Упор. О. Доброєр, Київ, 2001, с. 60-81 (у співавторстві з о. Борисом ¢удзяком і Світланою Гуркіною).

35. Греко-католицьке чернецтво в релігійному житті України. 1939-1998 // Католицька Церква в Україні: 2001-й рік. Статистика, аналізи коментарі / Упор. О. Доброєр, Київ, 2001, с. 154-168 (у співавторстві з Ярославом Глистюком).

36. Orden // Kirche im Aufbruch: zur pastoralen Enrwicklung in Ost(Mittel)Europa; eine qualitative Studie / András Máté-Tóth und Pavel Mikluščak u. a., Ostfildern 2001, S. 173-189 (у співавторстві з Michael Ulrich).

37. Внесок Церков у побудову громадянського суспільства // Громадянське сеспільство і соціальні перетворення в Україні: Тези наукової конференції / За ред. А. Ф. Карася. Львів 2001, с. 98-99.

38. Українське духовенство і національно-політична боротьба в Галичині під час революції 1848-1849 років // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / За ред. Олени Аркуші та ін., упор. Остап Середа і Олена Аркуша. Львів 2001, с. 159-180.

39. Традиційні Церкви в незалежній Україні: проблема ідентичности // Ї. Незалежний культурологічний часопис 22 (2001) 115-132.

40. Греко-Католицька Церква і українська національна ідентичність у Галичині // Людина і світ (жовтень 2001) 21-26. Повніша версія ції статті з такою ж назвою опублікована в: Ковчег. Науковий збірник із церковної історії, ч. 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / відп. ред. Олег Турій. Львів 2003, с. 67-85; нім. переклад: Die Griechisch-Katholische Kirche und die ukrainische nationale Identität in Galizien // Religion und Nation. Die Situation der Kirchen in der Ukraine / Hrsg. von Thomas Bremer. Wiesbaden 2003, S. 25-32.

41. Religiöse Situation und zwischenkonfessionelle Verhältnisse in der post-atheistischen Ukraine // IDM Info für den Donauraum und Mitteleuropa, Sonderheft «Ukraine – 10 Jahre unabhängig: eine Zwischenbilanz» 7 (2002) 44-46.

42. Identitätsproblemme der traditionellen christlichen Kirchen in der unabhängigen Ukraine // Repères œcuméniques – Ökumenische Wegzeichen. Publiés par l’Institut d’études œcumeniques de l’Université de Fribourg: Die Ukraine – Ausgangspunkt der Christianisierung der Rus’ – Ausgangspunkt der christlicher Versönung heute? Vorträge zur ökumenischen Situation in der Ukraine im Rahmen der Studientage «Ukraine – Challenges of a Country in Transformation» 19./20. April 2002 an der Universität Fribourg, 12 (September 2002) 19-38.

43. Проблема ідентичності в стосунках між Церквами-сестрами в сучасній Україні //  “Kościoły siostrzane” w dialogu / Ред. Z. Glaeser. Opole 2002, с. 284-298.

44. Das religiöse Leben und die zwischenkonfessionelle Beziehungen // Die Ukraine in Europa. Aktuelle Lage, Hintergründe und Perspektiven / Ред. J. Besters-Dilger, I. Oswald. Wien – Köln – Weimar 2003, c. 365-415 [=Buchreihe des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa 9].

45. Der Glaube und das kirchliche Leben in der Ukraine // Wostok. Spezial. Westliche Ukraine: Galizien, Bukowina, Transkarpatien. Streifzüge durch Geschichte und Kultur (Berlin 2003)  50-55.

46. Dialog kultur i kultura dialogu na wspołczesnej Ukrainie – perspektywa chreścijańska // Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej / Red. Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukaszewicz. Lublin 2003, S. 101-112.

47. Die Union von Brest 1595/96 // ContaCOr 5(2) (2003) 205-231.

48. Історичний шлях редемптористів східної вітки на українській землі // Редемптористи: дев’яносто літ в Україні / упорядн. о. Ярослав Приріз, ЧНІ. Львіві 2003 с. 42-74.

49. Nell’interesse della storia e della Chiesa // La nuova Europa 1 (2004) 15-27.

50. Die Union von Brest 1595/96. Entstehung und historische Hintergründe // Internationales Forschungsgespräch der Stiftung PRO ORIENTE zur Brester Union. Erstes Treffen: 18.-24. Juli 2002 / Hrsg. von Johann Marte. Würzburg 2004, S. 39-70.

51. Der Glaube nach dem Atheismus: Das religiöse Leben und die zwischenkonfessionellen Verhältnisse in der unabhängigen Ukraine // Religionen auf Wanderschaft. Chancen und Probleme der interreligiösen Begegnung im Zeichen globaler Migration. Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD). Jahresakademie 29. Apriel – 2. Mai 2004 / Hrsg. Hermann Weber. Bonn 2004, S. 95-106.

52. L’expérience des martyrs pour la génération contemporaine // Actes du Colloque “Sang des martyrs semence d’Église”. 30 ans de la revue L’Église dans le Monde // L’Église dans le Monde  123(supplément) (2004) 72-78.

53. Історичні обставини й тенденції розвитку релігійного життя та міжконфесійних взаємин у сучасній Україні // Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежности / ред. Міклош Томка й Олег Турій. Львів: Вид-во УКУ 2004, с. 5-45.

54. Wie Religion ins Spiel kam. Die Kirchen und die “Orangene Revolution” in der Ukraine // Herder Korrespondenz59(5) (2005) 261-266.

55. Der “ruthenische Glaube“ und die “treuen Ruthenen“: Die habsburgrerische Politik bezüglich der griechisch-katholischen Kirche // Grenzregionen der Habsburgermonarchie im 18. und 19. Jahrhundert. Ihre Bedeutung und Funktionen aus der Perspektive Wiens / Hg. Hans-Christian Maner. Münster: LIT, 2005, S. 123-132 [=Meinzer Beiträge zur Geschichte Osteuropas 1].

56. Staat und Religion in der Ukraine. Eine Chance für die Kirche und Staat im Grenzraum der Europäischen Union // Ostkitchliche Studien 54 (2005) 106-114.

57. Turij O. Einleitung: Religiöser Pluralismus, das Politische und die Ukraine // Religiöse Pluralität als Faktor des Politischen in der Ukraine / Hrsg. von Katrin Boeckh und Oleh Turij. Regensburg 2015. S.1-12.

58. Turij O. Historische Wurzeln interkonfessioneller Konflikte in der gegenwärtigen Ukraine: Identifikationsprobleme der christlichen Kirchen // Religiöse Pluralität als Faktor des Politischen in der Ukraine / Hrsg. von Katrin Boeckh und Oleh Turij. Regensburg 2015. S. 115-138.

59. Turij O. ‘Traditional’ Churches In Independent Ukraine. In Search of Common Identity // Ukraine twenty years after independence: Assessments, perspectives, challenges / Ed. Giovanna Elisabeth Brogi, Marta Dyczok Oxana Pachlovska, Giovanna Siedina. Roma, 2015. P. 55-74.

60. Турій О. Політичні аспекти діяльності митрополита Андрея Шептицького // Ковчег 7. Львів, 2015. С. 277 – 286 .

 

Редагування:

1. Ковчег. Збірник статей з церковної історії / Ред. Я. Грицак, Б. Ґудзяк. – Львів, 1993. – Ч.1. – 189 с. (упорядник)

2. Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління: Матеріали Перших „Берестейських читань“, Львів, Івано-Франківськ, Київ, 1-6 жовтня 1994 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1995. – 188 с.

3. Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті: Матеріали Других „Берестейських читань“, Львів, Дніпропетровськ, Київ, 1-6 лютого 1995 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1996. – 197 с.

4. Берестейська унія і українська культура XVII століття: Матеріали Третіх „Берестейських читань“, Львів, Київ, Харків 20-23 червня 1995 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1996. – 185 с.

5. Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в XVII століття: Матеріали Четвертих „Берестейських читань“, Львів, Луцьк, Київ 2-6 жовтня 1995 р. / Ред. Б. Ґудзяк, співред. О. Турій – Львів, 1997. – 159 с.

6. Ґудзяк, Борис. Криза і реформа: Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії / Перекл. М. Габлевич, під ред. О. Турія. –  Львів, 2000. – 426 с.

7. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / Ред. Б. Ґудзяк, І. Скочиляс, О. Турій – Львів, 2000. – Ч.2. – VIII + 520 c.

8. Суттнер, Ернст Крістоф. Українське християнство на початку III-го тисячоліття: Історичний досвід та еклезіологічні перспективи / Перекл. з нім. та наук. ред. О. Турія. – Львів, 2001. – 168 c.

9. Церква мучеників / упорядн. Олег Турій. – Львів 2002. – 56 c.

10. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / Ред. Б. Ґудзяк, І. Скочиляс, О. Турій – Львів 2001. – Ч.3.

11. Головна Руська Рада (1848-1851): протоколи засідань і книга кореспонденції» / за ред. О. Турія, упорядн. Уляна Кришталович та Іван Сварник, Львів 2002. – xxxii + 268 c.

12. Ковчег. Науковий збірник із церковної історії / ред. Б. Ґудзяк, І. Скочиляс, О. Турій, ч. 4: Еклезіяльна й національна ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / відп. ред. Олег Турій. Львів: Вид-во УКУ 2003. – xiii + 339 c.

13. Church of the Martyrs. The New Saints of Ukraine / ред. Oleh Turij. L’viv: Svichado 2004. – 54 с.

14. Philipp Harnoncort. Gott feiern in versönter Verschiedenheit. Aufsätze zur Liturgie, zur Spiritualität und zur Ökumene / упорядн. Олег Турій. L’viv: Svichado 2004, 251 c.

15. Филип Гарнонкур. В мирі Господу помолімся. До богослов’я літургії та християнської єдности / упорядн. Олег Турій. Львів: Свічадо 2004. – 231 с.

16. Олег Дольницький. Літопис роду Дольницьких. Документи, матеріяли, спогади: генеалогічне дослідження. Львів: Вид-во УКУ 2004. vi + 658 с. (науковий редактор).

17. Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії, кн. 1: Документи і матеріяли, 1899-1917 / упорядн. Юрій Аввакумов і Оксана Гайова  Львів: Вид-во УКУ 2004. xlix + 923 с. (науковий редактор).

18. Віра після атеїзму: релігійне життя в Україні в період демократичних перетворень і державної незалежности / ред. Міклош Томка й Олег Турій. Львів: Вид-во УКУ 2004. 226 с.

19. Богдан Боцюрків, Українська Греко-Католицька Церква і радянська держава(1939-1950) / перекл. Наталії Кочан, ред. Олег Турій

20. Ернст Крістоф Суттнер, Розколи,що ділять Церкву і які її не розділяють / ред. Олег Турій

21. Менталітет, ідентичність і богослов’я в Україні й Білорусі у XVII столітті: Матеріали П’ятих „Берестейських читань“, Перемишль, Львів, Київ 10-16 травня 1996 р. / ред. Борис Ґудзяк, співред. Олег Турій

22. Унійні процеси XVI–XVIIст. і їх еклезіологічна оцінка. Матеріали Шостих «Берестейських читань». Львів, Київ, Ужгород, 14-20 травня 1996 р. / ред. Борис Ґудзяк, співред. Олег Турій.

23. Religiöse Pluralität als Faktor des Politischen in der Ukraine // Hrsg. von Katrin Boeckh und Oleh Turij. – Regensburg, 2015. – 475с. (39,67 др. арк.).

24. Богдан Прах. Духовенство Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини, у 2-х тт. / Наук. ред. Олег Турій. – Львів: В-во УКУ 2015. – Іхххvі+722 с.  (69 др. арк.) – Том І; 856 с. + 24с. іл.. (69 др. арк.) – Том ІІ.

25. Ковчег. Науковий збірник з церковної історії, число 7 / Відп. ред. Олег Турій. – Львів: В-во УКУ 2015. – 544с.

 

Інші публікації:

1. Інтерв’ю „Олег Турій: «Церква потребує критичного осмислення стану»“ // Жива вода. Газета Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ, квітень 2001, № 4(74).

2. Інтерв’ю «Українці, греки, католики?» // Експрес (2005) 26-28 серпня.

3. «Заява наукової громадськості Львова з приводу „виявлення винуватців“ розкрадання архівних скарбів» // Львівська газета 142(708) (2005) 11 серпня — автор тексту та ініціатор підписання.

Проекти та ґранти:

 • „Aufbruch: Становище Церков Східної і Центральної Європи у посттоталітарних демократичних суспільствах“ – міжнародний міждисциплінарний проект, ініційований Pastorales Forum, координатор проф. Пауль Цулєннер (Віденський університет) (1996-2001)
 • „Церква в житті суспільства: міжконфесійні та міжнаціональні стосунки в Галичині, 1772-1989“ – Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії, 1996-1997 рр.
 • „Греко-Католицька Церква в суспільно-політичному житті Галичини, 1848-1867“ – Канадський Інститут Українських Студій (1995-1996 рр.)
 • „Берестейські читання“ – Інститут Історії Церкви Львівської БогословськоїАкадемії (1994-1996 рр.)
 • „Українське національне відродження в Галичині XIX –  поч. XX ст.: порівняльний аналіз соціального складу патріотичних груп“ –  Інститут історичних досліджень Львівського держуніверситету ім. І. Франка (1993-1995 рр.)
 • „Українське національне відродження в Галичині, Буковині та Закарпатті (1800-1867)“ –  кафедра історії та етнографії України Львівського держуніверситету ім. І. Франка (1990-1992 рр.)
 • Міжнародний діалог дослідників щодо Берестейської унії, УКУ, 2015; координатор – О. Турій, партнери – PRO ORIENTE (Відень).
 • Лексикони греко-католицьких єпископів Габсбурзької монархії (1806-1918) та вихованців колегії св.Августина у Відні (“Frintaneum”), УКУ, 2015; координатор – О. Турій, партнери – Ужгородский національний університет; Південно-Східний науковий інститут у Перемишлі.
 • Лексикон учасників II Ватиканського собору, Рим-Львів, 2015; координатор – О. Турій, партнери – Папський комітет з історичних наук.
 • «Нові ідеї з новими силами: суспільні зміни в посткомуністичних країнах, що реформуються (Україна та Грузія)». Мета – проведення двох семінарів у Тбілісі та Львові, обмін викладачами; джерело фінансування – «Реновабіс» та Міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Керівник проекту – О. Турій. Терміни – червень-грудень 2015 р.

 

Головна | Історія кафедри | Контакти

Кафедра церковної історії Українського Католицького Університету © 2014. Всі права захищені.

Home | History of department | Contacts

Church History Department of the Ukrainian Catholic University © 2014. All Rights Reserved.